AFRICAN/ASIAN LANG/LIT-JAPANESE Course Descriptions GRI 470 392-2422
UNDERGRADUATE ADVISER(S): J. MURPHY
GRADUATE ADVISER: NO GRADUATE PROGRAM
DEPT-CRSE CF CCGE REQSECT CRED-DAY(S)- PERIODBLDG ROOMEXAM
COURSE-TITLE-OF-SECTION
INSTRUCTOR
JPN 1121 X 3930X 05MTWRF3 MAT 930C BEGINNING JAPANESE 2KUBOTA
JPN 1121 X 3939X 05MTWRF6 NRN 331 2C BEGINNING JAPANESE 2KUBOTA
JPN 1121 X 3945X 05M W F7 FLI 119 1E BEGINNING JAPANESE 2KUBOTA
T R7 LIT 239
JPN 2201 X 3949X 05MTWRF6 MAT 119 2C 2ND-YEAR JAPANESE 2WEHMEYER
T R6 MAT 51
JPN 3400 HIX DEP-X 03TBA NFE 3RD-YEAR JAPANESE 1STAFF
JPN 3401 HIX 3950X 03M W F6 WEIM1092 2C 3RD-YEAR JAPANESE 2HULVEY
JPN 3730 ISX 3963X 03M W F5 MAT 729A LANG JAPANESE SOCIETYWEHMEYER
JPN 4905 X 6003X 01 T4 MAT 6 2E LV & WRKG JAPANES INTTODA
JPN 4905 X 6004X 01 R4 MAT 13 2E LV & WRKG JAPANES ADVTODA
JPN 4935 X 4017X 03TBA NFE SENIOR HONORS THESISMURPHY
JPT 3121 X 4138X 03M W F8 MCCB310830E CONTEM POSTWAR-MODERNMURPHY
JPT 3140 HIX 3966X 03M W F4 NSC 22529E WOMEN WRITERS MODERNHULVEY
JPW 4131 X 3975X 03 T9-10 FLI 1130D JAPANESE TEXT/CONTEXTMURPHY
R9 FLI 11